Vijesti / Osijek

senzacionalna informacija

Donosimo prve detalje mega projekta: Amerikanci u Osijek dovode visoku tehnologiju

Donosimo prve detalje mega projekta: Amerikanci u Osijek dovode visoku tehnologiju
Tomislav Miletić/PIXSELL

Parkiralište za osobna vozila planiranog je kapaciteta čak 666 parkirna mjesta

Tek što je prije godinu i pol dana postao gradonačelnik Osijeka, Ivan Radić dobio je poziv investitora, a danas je nešto što se strogo čuvalo od očiju i ušiju javnosti dobilo i potvrdu.

U Osijeku se tako planira graditi tvornica visoke tehnologije koja će zapošljavati čak 4500 ljudi što bi bila najveća strana investicija u povijesti Hrvatske.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Saznajemo i kako će upravo gradonačelnik i predstavnici investitora predstaviti cijeli projekt javnosti, a ne sumnjamo kako će to izazvati ogromno zanimanje javnosti.

Osijek je izabran između 15 gradova, a prve informacije u javnosti su bile poznate jučer kad je na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljen elaborat zaštite okoliša građevina za proizvodnju medicinskih protetskih dijelova i mikročipova i matičnih ploča za autoindustriju u Nemetinu, Grad Osijek.

mikročipovi, autoindustrija... Senzacionalna vijest! U Osijeku se sprema gradnja tvornice koja će zapošljavati više od 4500 ljudi

Elaborat je izradila tvrtka EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša, a po narudžbi Log Expert Five d.o.o. iza kojega se zasad kriju i pravi investitori.

Marko Muller na Facebook stranici Dnevna doza osječkog nereda objavio je i najvažnije detalje iz samog elaborata, a uz čiju dozvolu iste i prenosimo:

S obzirom da je javno objavljen elaborat, mogu sada objaviti da u Osijek stiže autoindustrija!

Neke informacije koje imam, a nisu u elaboratu su da bi ovo mogla biti najveća pojedinačna investicija stranog investitora ikada u Hrvatskoj, a kada se završe sve faze radova tu bi trebalo raditi cca 3000 ljudi, ovo bi navodno trebala biti prva faza. Osijek je izabran između konkurencije 15ak europskih gradova za ovu investiciju. Auto industrija za koju se ovo radi su Amerikanci.

Zahvat: Građevina za proizvodnju medicinskih protetskih dijelova i mikročipova i matičnih ploča za autoindustriju u Nemetinu, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija
Za investitora LOG EXPERT FIVE d.o.o., Ilica 1, 10 000 Zagreb projektira se nova Proizvodna građevina na lokaciji Tizina, u sklopu industrijske zone Nemetin u Osijeku, na dosad neizgrađenim česticama k.č. 10443/1, 10443/13, 10443/14, 10443/18, 10443/19, 10443/20, 10443/21, 10443/22, 10443/23; k.o. Osijek.

Na predmetnoj lokaciji koja obuhvaća navedene čestice trenutno se ne nalaze postojeće građevine, izuzev postojeće trafostanice na k.č. 10443/17, k.o. Osijek koja se planira izmjestiti. Na čestici 10443/14 se trenutno nalazi kanal kojeg se namjerava zatrpati, a nalazi se unutar zone planirane gradnje (sl. 1.1-1). Čestice se planiraju ujediniti u zajedničku česticu ukupne površine 169.671 m2 . Novonastala čestica je pravilnog pravokutnog oblika, izduženog u smjeru sjeverozapad- jugoistok. Parcela je širine cca 343 m, dužine cca 490-497 m. Zona graniči s javnim prometnim površinama s južne strane, na sjeveru graniči sa željezničkom prugom i oranicama, dok su na zapadnom i istočnom rubu postojeći uređeni kanali.

Zgrada se nalazi u području zone G-gospodarske namjene, te je planirana osnovna namjena građevine proizvodna, sa skladišnim dijelovima smještenima uz zapadno i istočno pročelje. Manji volumeni na krajnjem jugoistoku i zapadu namijenjeni su tehničkim prostorima. U središnjem dijelu planirane su prateće uredsko-servisne zone, neposredno povezane s proizvodnim pogonima. U ulaznom južnom nepravilnom razvedenom volumenu planira se smještaj garderoba, uredskih prostora i tvorničke kuhinje s restoranom. U jugoistočnom uglu obuhvata planira se ulazno-izlazni objekt vratarnice, a uz istočni rub čestice, u njenom središnjem dijelu, nalazi se lokacija sprinkler i hidrantske stanice sa pratećim spremnikom odnosno spremnicima. Dispozicija sadržaja postavljena u idejnom rješenju je načelna te se, poštujući osnovne vanjske gabarite i oblik objekta može razradom dokumentacije promijeniti.

Katnost središnje građevine je P i P+1, pri čemu su proizvodni i skladišni pogon planirani kao jednoetažni prostori (uz izuzetak tehničkih i servisnih mezanina unutar jedinstvenog volumena), a uredski kao višeetažni, katnosti P+1. Ukupna najveća visina zgrade je 13,50 m mjereno od kote uređenog terena uz zgradu, te varira s obzirom na razvedenost volumena zgrada.

Uz parcelu novog objekta izgrađene su javne prometnice sa zapadne i južne strane. Širine kolnika javnih prometnica iznose 6,0 m, a u njihovom koridoru izvedene su komunalne instalacije. Glavni pristup parceli predviđa se s južne strane zahvata na dvije lokacije: - glavni ulaz prema uredskoj zgradi i parkiralištu za osobna vozila - sporedni ulaz prema skladištu, tehničkim prostorima i internoj prometnici uz rub parcele. Pristupi na parcelu izvode se u širini 6,0 m sa zaobljenjima spoja kolnika prema trajektoriji gibanja očekivanog vozila. Interni promet na parceli podrazumijeva izgradnju parkirališta za osobna vozila, internu prometnicu oko parcele te manevarske površine na lokaciji dostave. Parkiralište za osobna vozila planiranog je kapaciteta 666 parkirna mjesta, od čega su 34 parkirna mjesta osigurana za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Parkirališna mjesta dimenzija 2,5 m x 5,0 m smještena su okomito na voznu površinu između njih. Udaljenost između nasuprotnih mjesta iznosi 6,0 m. Od ukupnog broja parkirališnih mjesta, za minimalno 3 % se namjerava osigurati punjače elektro vozila.3 Uz parkirališta izvesti će se nogostupi ili osigurati pješački koridori. Interna prometnica oko parcele započinje na sporednom ulazu u parcelu i završava uz jugozapadni rub objekta izvedbom okretišta za mjerodavna teretna vozila. Ukupne je duljine 1.055 m.

U građevini se osim uredske djelatnosti (zauzima središnji dio zgrade) odvija i djelatnost proizvodnje tehnološki vrlo sofisticiranih informatičkih komponenti, matičnih ploča, čipova i finih mehaničkih sklopova za daljnje korištenje i ugradnju u automobilskoj i zdravstvenoj industriji. Proizvodnja komponenti za zdravstvenu industriju odvijat će se u dijelu zapadno od uredskih prostora, a proizvodnja komponenti za autoindustriju u dijelu istočno od uredskih prostora. U tu svrhu projektom se predviđa realizacija skladišta i čistih prostora (engl. clean room) gdje se proizvodni proces odvija u strogo kontroliranim higijenskim i mikroklimatskim uvjetima. Sama proizvodnja (lemljenje, fino brušenje, pečenje na visokim temperaturama itd.) obuhvaća proizvodnju finalnih proizvoda ili dovršetak rada na polugotovim komponentama, a odvija se uz pomoć sofisticiranih strojeva koji nisu izvori onečišćenja bukom ili drugih štetnih emisija i otpadnih tekućina.

U dijelu zgrade gdje se odvija proizvodnja komponenti za zdravstvenu industriju ulazne sirovine su npr. polugotovi proizvodi od kirurškog čelika i titana, koje se zatim čiste do potrebne razine sterilnosti, te se dalje obrađuju do razine finalnog proizvoda. Finalni proizvodi su pločice, vijci te ostali elementi koji se koriste u ortopedskim i ostalim kirurškim zahvatima.

Generalno, riječ je o preciznoj visokotehnološkoj industriji. Proizvodni proces mahom se odvija unutar čistih prostora koji sami po sebi moraju biti izolirani od okoliša. U proizvodnom pogonu planirano je zapošljavanje oko 1700 djelatnika koji će raditi u tri smjene.
 


Izdvojeno

Reci što misliš!